Aktualności Fundusze Norwerskie

ZDJĘCIA Z BUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I KOMPRESOROWNIĄ WYPOSAŻONEJ W DWIE SUWNICE O UDŹWIGU 10 TON KAŻDA.

2022-10-07

, , ,

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W dniu 29.09.2022 roku w Kątach Opolskich została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę hali produkcyjnej z częścią socjalną i kompresorownią wyposażonej w dwie suwnice o udźwigu 10 ton każda. Obiekt przemysłowy powstanie  w Kątach Opolskich przy ul. Leśnej 4, na działce nr 486/100, obręb 0074 Kąty Opolskie, jedn. ewid. 160911_2 Tarnów, dla wdrożenia innowacyjnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego w produkcji konstrukcji stalowych.

Wykonawca:

KULPOK Firma Remontowo – Budowlana Grzegorz Kulpok
ul. Leśna 8
47-330 Krępna
NIP: 7491184259
REGON: 160071303
https://kulpok.manifo.com/

OGŁOSZENIE

W dniu 29.07.2022 roku w Kątach Opolskich została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę urządzeń niezbędnych do stworzenia  ciągu technologicznego, dla wdrożenia innowacyjnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego w produkcji konstrukcji stalowych. wraz z montażem i wdrożeniem.
 

Wykonawca:

Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 9e

54-156 Wrocław

NIP: 8951826011

REGON: 933047893

KRS: 0000225299

www.anticorr.eu
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę urządzeń niezbędnych do stworzenia  ciągu technologicznego dla wdrożenia technologii:

 a) komory malarskiej,

 b) magazynu farb,

 c) komory śrutowniczej,

 d) pieca tunelowego,

 e) kompresorów,

 

wraz z montażem i wdrożeniem

WDROŻENIE NOWEJ WYPALARKI PLAZMOWEJ

 Z wielką radością pragniemy poinformować o zakończonym wdrożeniu nowej wypalarki plazmowej. Zainstalowana wypalarka jest niezbędnym składnikiem do wdrożenia innowacyjnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego w produkcji konstrukcji stalowych. Poniżej główne parametry wypalarki:

 1.  Wymiar stołu: 2500 x 6000 [mm]
 2. Maksymalna grubość cięcia plazmą:  50[mm]
 3. Rodzaj ciętego materiału: stal węglowa, stal nierdzewna
 4. Maksymalna grubość ciętego materiału 100[mm],
 5. Moduł trasowania i punktowania plazmowego,
 6. Filtro - wentylator odciągowy gazów i pyłów o skuteczności 99,9% cząstek o wymiarze powyżej 0,2 mikrometra,
 7. Panel dotykowy min. 15’’,
 8. System detekcji materiału,
 9. Czujnik napięciowy wysokości,
 10. Dokładność pozycjonowania: +/- 0,05[mm]
 11. Laserowy czujnik położenia palnika,
 12. System podwójnego przebicia materiału,
 13. Suport uniwersalny – plazmowo – tlenowy
 14. Technologia wykonywania mikromostków,
 15. 1 Palnik plazmowy oraz 2 palniki acetylenowo tlenowe z zapalarką,
 16. Głowica do fazowania plazmowego i acetylenowo tlenowego 3-D w zakresie 00 ÷ 450,
, , , , , , , , , , ,

Konferencja otwierająca projekt

W dniu 20 grudnia 2021 Spółka PSM METALLBAU – JASZKOWIC SP. K.  zorganizowała konferencję informacyjną na temat rozpoczęcia projektu „Technologie przyjazne środowisku - Green growth”.

Tematyką konferencji było: przekazanie informacji na temat projektu, zaprezentowanie wykonanych etapów projektu.

Uczestnicy konferencji: przedstawiciele klientów polskich i zagranicznych, przedstawiciele uczelni.

Miejsce konferencji: siedziba Spółki, ul. Leśna 4, 46-050 Kąty Opolskie

, , , , ,

Zaproszenie na konferencję rozpoczynającą realizację projektu

Strony

PSM METALLBAU – JASZKOWIC SP. K. realizuje projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego w produkcji konstrukcji stalowych”

Nr projektu: NORW.19.01.01-16-0002/20

Oś Priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 768 050.00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie opracowanej przez PSM Metallbau technologii produkcji, która przełoży się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, zgodnie z celami programu i schematu "technologie przyjazne środowisku".

Zaplanowane w projekcie działania obejmują budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym i instalacją fotowoltaiczną, oraz zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia technologii. Wszystkie zaplanowane działania ukierunkowane są na wdrożenie przyjaznej dla środowiska technologii produkcji konstrukcji stalowych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną cele schematu "technologie przyjazne środowisku": zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PSM Metallbau z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

 

Osoby odpowiedzialne za informację i promocję projektu

Weronika Piątkowska - w.piatkowska@psm-metallbau.pl

 

Projekt dofinansowany z funduszy norweskich

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
 

Więcej informacji

www.eeagrants.org , www.norwaygrants.org 

 


PSM METALLBAU – JASZKOWIC SP. K. is carrying out a project co-financed by the Norwegian Financial Mechanism and from the national budget titled "Implementation of Innovative Anti-Corrosion Protection Technology for Steel Structures".

Project number: NORW.19.01.01-16-0002/20

 

Priority 19 Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Action 19.1 New Products and Investments

Sub-Action 19.1.1 Environmentally Friendly Technologies - Green growth

 

VALUE OF FUNDING: 3 768 050.00 PLN

The aim of the project is to implement the production technology developed by PSM Metallbau, which will translate into an increase in the competitiveness of the company, have a positive impact on the environment, in line with the objectives of the program and the "environmentally friendly technologies" scheme.

Activities planned in the project include construction of a production hall with social facilities and photovoltaic installation and the purchase of fixed assets necessary to implement the technology. All planned activities are aimed at implementing an environmentally friendly technology for manufacturing steel structures.

As a result of the project, the objectives of the scheme "environmentally friendly technologies" will be achieved: increasing the competitiveness of PSM Metallbau with the use of environmentally friendly technological solutions through the activities leading to the implementation of innovative processes, products, services or solutions that lead to the development of the entrepreneur's business, in particular increase in revenue, profit or employment, and at the same time better waste management, energy efficiency, reduced emissions to the atmosphere, more efficient materials management.

 

"We work together for a green, competitive and inclusive Europe."
 

Persons responsible for information and promotion of the project

 

Weronika Piątkowska - w.piatkowska@psm-metallbau.pl
 

Project co-financed from the Norwegian funds

The Norwegian and EEA funds represent Norway's contribution to creating green, competitive and inclusive Europe. Through the Norwegian and EEA funds, Norway contributes to reducing social and economic inequalities and strengthening bilateral relations with beneficiary states from Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with other donors, Norway has provided €3.3 billion in successive fund programs between 1994 and 2014.

For more information, please visit:
www.eeagrants.org , www.norwaygrants.org