Kąty opolskie, dnia 13 lipca 2022 r. 

Znak ogłoszenia o zamówieniu - nr 2022/S 095-261797 z dnia 17 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego w produkcji konstrukcji stalowych” - ogłoszenie nr 2022/S 095-261797 z dnia 17 maja 2022 r.
 

I OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERTY

 

PSM Metallbau – Jaszkowic spółka komandytowa,

ul. Leśna 4, 46-050 Kąty Opolskie,

informuje, iż działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j.) odrzuca ofertę złożoną przez:

 

BEMAKOR Sp. z o.o.
ul. Geodetów 20
80-298 Gdańsk
 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w części III pkt 4 SWZ określił następujący warunek :

„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.”

Wykonawca BEMAKOR Sp. z o.o., ul. Geodetów 20, 80-298 Gdańsk złożył ofertę tylko w zakresie części c – komora śrutownicza, nie złożył natomiast oferty w odniesieniu do pozostałych części (części a – komora malarska, b – magazyn farb, d -piec tunelowy i e – kompresory) przedmiotu zamówienia, wobec czego zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j.) oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

 

II OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j.) Zamawiający - PSM Metallbau – Jaszkowic spółka komandytowa, ul. Leśna 4, 46-050 Kąty Opolskie, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego w produkcji konstrukcji stalowych” - ogłoszenie nr 2022/S 095-261797 z dnia 17 maja 2022 r., zostało rozstrzygnięte.

W w/w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu – oferta złożona przez wykonawcę: Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o., ul. Stargardzka 9e, 54-156 Wrocław.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o., ul. Stargardzka 9e, 54-156 Wrocław, cena brutto: 2 152500 zł, cena netto: 1 750 000 zł, okres gwarancji: 120 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z SWZ w zakresie przedmiotu zamówienia.

Oferta wykonawcy uzyskała zgodnie z kryteriami oceny ofert 100 punktów i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 29.07.2022r., o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego - ul. Leśna 4, 46-050 Kąty Opolskie.

 

------------------------

 

PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM:
 

 1. Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o.
  ul. Stargardzka 9e
  54-156 Wrocław
  NIP: 8951826011
  REGON: 933047893
  KRS: 0000225299
  www.anticorr.eu

  Wartość oferty netto: 1 750 000,00 PLN – dotyczy przedmiotów zapytania wg formularza ofertowego (Załącznik 1 do SWZ) dział III od punktu 1)a) do 1)e)

   

 2. BEMAKOR Sp. z o.o.
  Ul. Geodetów 20
  80-298 Gdańsk
  NIP: 5832932082
  REGON: 220202680
  www.bemakor.pl 

  Wartość oferty netto: 497 600,00 PLN – dotyczy przedmiotu zapytania wg formularza ofertowego (Załącznik 1 do SWZ) dział III punkt 1)c)